V E J L E D N I N G

- læs før udfyldelse af ansøgningsskema

 

Skemaet skal udfyldes tydeligt. Brug gerne skabelonen på websiden. Den er skrevet i Word.

CPR nr. anvendes til kontrol af ansøgerens alder (ikke fyldt 30 år) og til brug for indberetning af eventuelt legat til skattemyndighederne.

Den faglige håndværksuddannelse skal dokumenteres ved vedlæggelse af fotokopi af svendebrev, eksamensbeviser, diplomer eller anden dokumentation for håndværksmæssig og faglig uddannelse. I en vedlagt personlig redegørelse uddybes uddannelsesforløb, fagskoler, lærepladser, arbejdspladser og anden professionel løbebane. Såfremt den indsendte dokumentation ønskes returneret, bedes frankeret svarkuvert vedlagt. Der bør ikke indsendes originaler.

Udtalelser fra tidligere eller nuværende arbejdsgiver, uddannelsesinstitution eller lignende tjener også til at underbygge fondsbestyrelsens opfattelse af ansøgeren.

Formålet med rejsen beskrives i korte træk på selve ansøgningsskemaet. Der bør desuden vedlægges en uddybende redegørelse for, hvad planerne er med rejsen, herunder emner og steder, hvorfor rejsen netop skal gå dertil, og forventninger til rejsen. Der kan vedlægges skriftligt materiale om uddannelsesstedet. Der lægges vægt på, om rejsen tjener til en videreudvikling og videreuddannelse inden for faget. Der gives ikke legater til uddannelse i sprog eller almene studier i sociale og kulturelle forhold. Legatet er ikke tænkt som en almindelige uddannelsesstøtte, men som støtte til en speciel videreuddannelse indenfor det faglige felt i udlandet. Kortvarige rejser til udlandet, vil ikke kunne komme i betragtning.

Økonomisk overslag (budget) over uddannelsesrejsen er en nødvendighed som dokumentation for det søgte beløb. Hvis rejsen delvis finansieres af egne midler, bør dette også anføres. Søges der - eller opnås der senere - legat(er) fra anden side, skal dette oplyses.

Legatet indberettes til skattevæsenet som rejselegat. Det medfører som hovedregel ikke beskatning. Skattemæssige forhold er fonden uvedkommende.

Fonden sender ansøgningen til oldermanden for vedkommende håndværkslaug til udtalelse.

Legatet overrækkes ved Håndværkerforeningens medaljeoverrækkelse på Københavns Rådhus i maj året efter ansøgningsfristens udløb. Udbetaling af legatet sker efter aftale. Der må fremsendes dokumentation for rejsens påbegyndelse, for eksempel i form af faktura (kopi) for køb af billet eller betaling af studieafgift. Beløbet overføres til legatets modtagers bank. Banks registrerings- og kontonummer må derfor oplyses, såfremt legatet tildeles.

 

Tilbage til startside

http://www.haandvaerkerlegatet.dk